ಭೌಗೋಳಿಕ ಐಚ್ al ಿಕ ನಕ್ಷೆ ಸ್ಥಳ ನಮೂದುಗಳು

ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹರಡಿ

ಮುಖ್ಯ - 2019

WEEK-1WEEK-2WEEK-3WEEK-4
WEEK-5WEEK-6WEEK-7WEEK-8
WEEK-9WEEK-10WEEK-11WEEK-12
WEEK-13WEEK-14WEEK-15WEEK-16
WEEK-17WEEK-18WEEK-19WEEK-20

ಮುಖ್ಯ - 2020

WEEK-1WEEK-11WEEK-21WEEK-31
WEEK-2WEEK-12WEEK-22WEEK-32
WEEK-3WEEK-13WEEK-23WEEK-33
WEEK-4WEEK-14WEEK-24WEEK-34
WEEK-5WEEK-15WEEK-25WEEK-35
WEEK-6WEEK-16WEEK-26WEEK-36
WEEK-7WEEK-17WEEK-27WEEK-37
WEEK-8WEEK-18WEEK-28WEEK-38
WEEK-9WEEK-19WEEK-29WEEK-39
WEEK-10WEEK-20WEEK-30WEEK-40